Nl   Fr
 
CENTRALE VERKEERSDISPATCHING VAN DE FEDERALE POLITIE
VIR (verkeersinformatie – information routière)

Wie zijn wij ?
De Centrale Verkeersdispatching (VIR) maakt deel uit van het Nationaal Invalspunt van de Politie voor de politiediensten.
Dit nationaal invalspunt omvat een directie (DGA/DAO) die instaat voor een nationale opvolging van alle belangrijke gebeurtenissen, die informatie en middelen ter beschikking stelt als ondersteuning voor een goed beheer van de gebeurtenis en die systematisch een aantal diensten en overheden op de hoogte houdt.
Voor het uitvoeren van deze opdrachten is een nationaal overzicht van de verkeerssituatie op het ganse grondgebied van België van essentieel belang. VIR verzekert dit takenpakket professioneel en met alle partners en stelt de informatie tevens ter beschikking buiten de politie in het belang van de algemene verkeersveiligheid.

Ons missionstatement ?
« Bijdragen tot de verkeersveiligheid en verkeersvlotheid door de toestand op het Belgische hoofdwegennet met moderne middelen permanent op te volgen en de ingewonnen relevante en betrouwbare informatie zo snel en volledig mogelijk, met duidelijke identificatie van de bron, via de meest aangewezen kanalen aan het publiek te verspreiden.»

Hoe verzamelen we informatie ?
Betrouwbare menselijke bronnen
Bovenal zijn één van de belangrijkste bronnen van informatie de collega’s van de lokale en federale politie op het terrein. De wegpolitie die vooral tussenkomt op de autosnelwegen levert de meeste nationale verkeersinformatie.
Zij hebben kennis van het terrein, ervaring met incidenten en kunnen ter plaatse maatregelen nemen die een directe impact hebben op de verkeersstroom. Ook andere partners brengen belangrijke informatie aan.

De onmiskenbare rol van de wegbeheerders
België is in Europa één van de pioniers geweest inzake de ontwikkeling van een computersysteem dat tellingen uitvoert op de autosnelwegen. Via inductielussen, voor de afritten en na de opritten van de autosnelwegen kan het systeem een idee geven van de verkeersdrukte en de benaderde gemiddelde snelheid van de verkeersstroom.
Het zijn de wegbeheerders die deze infrastructuur onderhouden. De Federale Overheidsdienst voor Mobiliteit en Transport stelt ons deze gegevens ter beschikking.
Meer en meer wordt er nu overgeschakeld naar het gebruik van camera’s om het verkeer te monitoren.
De beelden worden gecentraliseerd in het Vlaams Verkeerscentrum in Wilrijk, in het Centre Perex in Namur en in het Mobiris-centrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze centra zijn belangrijke partners en wij verzorgen in harmonie met hun gewestelijke informatie een nationaal verkeersoverzicht.

De CIC
De Centra voor Informatie en Communicatie (CIC – Astrid) zorgen per provincie voor de inzameling en verwerking van de informaties van de politieploegen op het terrein en geven deze door voor de verkeersinformatie.

Hoe verspreiden wij de verwerkte informatie www.wegeninfo.be ?
Het is enkel door de gezamelijke inspanning van de verschillende diensten dat het mogelijk wordt een overzicht te krijgen op de complexe verkeersproblematiek.
VIR reikt met haar website een platform aan om dit mee te helpen realiseren, ten behoeve van haar eigen opdrachten en ten voordele van alle diensten en individuele weggebruikers.
Collega’s van de wegpolitie die zich bevinden in de verkeerscentra van de gewesten in Vlaanderen (Vlaams Verkeerscentum) en Wallonië (PEREX) staan mee in voor de vatting van de informatie op de website www.wegeninfo.be.

Op basis van de website worden gratis drie diensten aangeboden :
  • éénieder kan de verkeersinformatie consulteren met een automatische update elke 6 minuten
  • een aantal diensten/partners (radio’s, geldtransportfirma’s, verkeerscentra, ….) krijgen een mail per wijziging
  • een aantal diensten verspreiden onze verkeersinformatie via hun website of andere technische middelen (SMS, GPS….)
Met dank aan allen die onze inspanningen steunen voor meer en betere verkeersinformatie en daardoor meewerken aan een veiliger verkeer.
DAO

Partners:
FOD BIVV
KMI Meteowing
Verkeerscentrum Vlaanderen Perex
Mobiris Wegcode.be
Radio 1 RTBF

Legende:
  Incident
  Werken
  Spookrijder
  Actua
  Varia
  Druktefiche

© DVDS | Federal Police - DAO - Traffic Dispatching
tel. 02 / 642.66.66 - fax 02 / 642.60.15


Design & scripting by Studio XL | Disclaimer